Những Ngày Ăn Chay Có Nên Kiêng Chuyện Vợ Chồng?

HỎI: Cho tôi hỏi, trong những ngày ăn chay (4 ngày hoặc nhiều hơn) có cần kiêng chuyện ân ái vợ chồng?

(QUỐC HÙNG, quochungtranba@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Quốc Hùng thân mến!

Tùy vào mục đích ăn chay mà có ứng xử thích hợp. Nếu bạn ăn chay vào những ngày “trai” với mục đích trai giới, chay tịnh thân tâm thì cần kiêng chuyện ân ái vợ chồng.

Như ngày Phật tử phát tâm thọ giới Bát quan trai, ngày sóc vọng, ngày vía Phật và Bồ-tát, hay Phật tử thọ tại gia Bồ-tát giới mỗi tháng có 6 ngày trai thì thọ trì trai giới, kiêng không ân ái vợ chồng.

Còn các trường hợp khác, bạn phát tâm ăn chay cho thân thể nhẹ nhàng mà không có chủ đích thọ trì trai giới, thì chuyện tình cảm vợ chồng đều có thể tùy duyên.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn