Niệm Phật Và Lễ Phật Thế Nào Để Tội Diệt, Phước Sinh?

Niệm Phật cho đến nhất tâm, lễ Phật cho đến tiêu tan tự ngã có công đức vô lượng.

HỎI: Tôi đọc trong kinh sách có câu: “Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa”. Mong quý Báo hướng dẫn rõ hơn về vấn đề này.

(NGUYỄN TẤN, nguyentan@ctu.edu.vn)

ĐÁP: Bạn Nguyễn Tấn thân mến!

Niệm Phậtlễ Phật là những pháp tu căn bản, phổ biến; ai cũng biết xưng niệmlễ bái hồng danh chư Phật. Tuy nhiên, muốn niệm Phật để được “phước sinh vô lượng” thì phải nhất tâm, hết lòng, chí thành và chí kính. Miệng niệm danh hiệu Phật, tâm nhớ tưởng công đức Phật rồi nguyện một lòng tu theo hạnh nguyện Phật. Hồng danh Phật hàm dưỡng vô lượng công đức nên niệm một câu Phậttâm bừng sáng, tỉnh thức, nguyện quay đầu hướng thiện thì chắc chắn được phướclượng.

Lễ Phật cũng vậy, vận hết thân tâm cung kính đảnh lễ. Chư Phật đều là những bậc phước trí trang nghiêm nên chí tâm kính lễ chư Phật được công đức thù thắng, tiêu tan tội chướng và giải trừ phiền não. Lễ Phật mà quán thấu “năng lễ, sở lễ” đều không, tịch tịnh, đạt đến độ giao cảm không thể nghĩ bàn với chư Phật thì chắc chắn “tội diệt hà sa”.

Hàng ngày chúng ta đều xưng niệmlễ bái hồng danh chư Phật nhưng phần lớn tâm thức chúng ta bị phiền não nhiễm ô, tạp niệm chi phối nên phước có sinh mà chưa nhiều, tội có diệt mà chưa hết. Tiếp tục tinh tấn hơn nữa niệm Phật cho đến nhất tâm, lễ Phật cho đến tiêu tan tự ngã thì mới được công đức, phước báo vô lượng.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn