Phán Đoán – Thanh Thản

PHÁN ĐOÁN

“Làm thế nào con có thể tha thứ người khác?”

“Nếu con không bao giờ kết án thì con sẽ không cần tha thứ bao giờ.”

THANH THẢN

“Có cách nào đo lường năng lực tu đức không?”

“Nhiều lắm.”

“Xin chỉ chúng con một cách.”

“Hãy xem các con bị phật ý bao nhiêu lần trong một ngày.”