Phát Nguyện Vãng Sinh Của Bồ Tát Văn Thù

Kinh Quán Phật Tam-muội chép rằng: “Đức Phật thọ cho Bồ Tát Văn Thù sẽ được sinh về thế giới Cực Lạc.”

Bồ Tát Văn-thù có kệ phát nguyện rằng:

Nguyện khi ta lâm chung,

Bao chướng ngại trừ hết,

Được thấy Phật Di-đà,

Vãng sinh về Cực Lạc.

Được sinh Cực Lạc rồi,

Trọn thành tựu nguyện lớn,

Được Phật A-di-đà,

Thọ ký sẽ thành Phật.