Phụng Thờ Bồ-Tát Quán Thế Âm

HỎI: Trước đây tôi đã thỉnh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm về nhà phụng thờ. Gần đây, mẹ tôi có ý định thỉnh thêm một pho tượng Bồ-tát Quán Thế Âm nữa về thờ. Mẹ nói, nhà tuy có thờ Bồ-tát rồi nhưng đó là tượng do tôi thỉnh về. Bây giờ, mẹ phát tâm thờ Bồ-tát nên tượng Ngài phải do chính mẹ thỉnh mới được. Xin hỏi quý Báo việc đó có nên hay không?

(DIỆU QUANG, dieuquangtran15@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Diệu Quang thân mến!

Bồ-tát Quán Thế Âm luôn từ bi h xả, cứu độ chúng sanh trong tinh thần bình đẳng, không phân biệt. Ngài yêu thương chúng sinh như người mẹ hiền thương con thơ dại. Chỉ cần chúng ta hướng về Bồ-tát, thành tâm niệm danh hiệu và nguyện cầu thì Ngài sẽ theo công hạnh “tầm thanh cứu khổ” mà đến che chở, cứu độ.

Vì thế, có thể đối trước tôn tượng của Bồ-tát lễ bái và cầu nguyện hoặc chỉ thành tâm hướng về Ngài thôi, chúng ta vẫn được Bồ-tát cảm ứng, soi sáng, gia hộ. Bởi Bồ-tát có ngàn vạn ức hóa thân và vô lượng phương tiện độ sinh nên sở hành tự tại vô ngại.

Điều quan trọng nhất là chúng ta thành tâm cầu nguyện và thực hành theo công hạnh của Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Bồ-tát là mẹ hiền của tất cả chúng sanh, cho nên dù Ngài ngự ở bất cứ đâu hay do ai phụng thờ cũng chính là mẹ hiền của mình. Do vậy, khi trong nhà đã có thờ Bồ-tát rồi thì không nên thỉnh thêm nữa, nhất là thỉnh để xem như “Bồ-tát của riêng mình” lại càng không nên.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn