Sơ Cấp Phật Học – năm 2

*** Đây chỉ là giáo trình tham khảo do Ban Biên Tập đưa lên nhằm giúp cho quý Phật Tử không có điều kiện tham gia các khóa học trực tiếp. Nếu quý Phật Tử cần thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với các trường Phật Học tại địa phương.

*** Các môn : Anh Văn – Hán Văn – Việt Văn – Pali – Vi Tính, xin quý Phật Tử vui lòng sử dụng google để tìm thêm tài liệu.

Môn học Băng Giảng Tài Liệu(Sách)
Đời Sống Xuất Gia(tiếp theo) Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Luật Sa Di/Sa Di Ni Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Quy Sơn Cảnh Sách Click vào đây để xem băng giảng  Click vào đây để xem sách
Phật Pháp Căn Bản(tiếp theo) Click vào đây để xem băng giảng
Lịch Sử Phật Giáo(tiếp theo) Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Kinh Di Giáo Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Kinh Bát Đại Nhân Giác Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Phát Bồ Đề Tâm Văn Click vào đây để xem băng giảng  Click vào đây để xem sách
Câu Chuyện Đạo Lý  Đọc câu chuyện đạo lý
Hán Văn
Việt Văn

Comments are closed.