Sơ Cấp Phật Học – năm 1

*** Đây chỉ là giáo trình tham khảo do Ban Biên Tập đưa lên nhằm giúp cho quý Phật Tử không có điều kiện tham gia các khóa học trực tiếp. Nếu quý Phật Tử cần thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với các trường Phật Học tại địa phương.

*** Các môn : Anh Văn – Hán Văn – Việt Văn –  Pali – Vi Tính, xin quý Phật Tử vui lòng sử dụng google để tìm thêm tài liệu.

Môn học Băng Giảng Tài Liệu(Sách)
Đời Sống Xuất Gia Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Tỳ Ni Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Oai Nghi Click vào đây để xem băng giảng
Phật Pháp Căn Bản Click vào đây để xem băng giảng
Lịch Sử Phật Giáo Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Kinh Pháp Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Kinh Hiền Nhân Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Phật Học Đức Dục
Câu Chuyện Đạo Lý  Đọc bài học đạo lý