Tại sao có Thiền tông rồi mà lại có Mật tông?

Hỏi:
 Tại sao có Thiền tông rồi mà lại có Mật tông?

Đáp:
Mật tông ban đầu là ngoại đạo, do ngài Long Thọ sửa Mật tông lại thành chánh pháp, sau khi Phật nhập Niết bàn mấy trăm năm. Ngài Long Thọ là Tổ thứ 14 của Thiền tông, sửa pháp ngoại đạo thành chánh pháp, ngài là Sơ tổ của 6 phái.