Tại sao họ chứng quả A La Hán?

Hỏi: 
 Tại sao họ chứng quả A La Hán?

Đáp:
 Họ chấp Niết bàn Tiểu thừa, trụ nơi này cho là cứu cánh, không chịu tiến lên; kinh Pháp Hoa nói là hóa thành, ở nửa đường cất nhà cho là cuối cùng, không chịu tiến lên bảo sở (quả Phật). Đại thừa có người phá nhân ngã chấp, phá pháp ngã chấp, rồi chấp cái không, Phật cũng quở vậy. Mặc dù, nói đến bảo sở nhưng khôngbảo sở, gọi là “bồ đề viên mãn quy vô sở đắc”.