Tại sao Phật Thích Ca nhập Niết Bàn sớm vậy?

Hỏi: 

 Tại sao Phật Thích Ca nhập Niết Bàn sớm vậy? 

Đáp: 

 Vì Phật Thích Ca nhập Niết Bàn sớm là để cảnh cáo chúng sanh. Có thí dụ: Người cha có 3 đứa con, người cha là thầy thuốc giỏi, muốn truyền nghề cho 3 đứa con, 3 đứa con đều có bệnh. Người cha cho toa thuốc cả 3 người con, người con lớn và người con giữa theo toa thuốc mà trị khỏi bệnh. Người con nhỏ tin cha mình là thầy thuốc giỏi, nhưng lại chưa chịu uống thuốc. Người cha thấy vậy bỏ đi xa, rồi nhắn về nhà là cha đã chết. Trong lúc này người con nhỏ mới vội vàng uống thuốc. 

 Qua câu chuyện trên giống như Phật nhập Niết Bàn để cho chúng sanh khỏi lại Phật mà lo tu đến giác ngộ.