Thiền Là Một Con Đường Trừu Tượng Tiến Đến Sự Giải Thoát

Tuy nhiên, biết bao nhiêu là học thuyết thiền đã được viết ra để hướng dẫn cá nhân phải thực hành theo đó mà đạt được tới niết bàn. Mặc dù nhiều giáo lý giống nhau, nhưng nhiều giáo lý cũng khác biệt nhau.

Con đường dẫn đến niết bàn không giống nhau hay sao? điều mà người này diễn tả về niết bàn chẳng lẽ lại không khác biệt gì với người khác hay sao?

tại sao có những sự khác biệt như thế?

Bởi vì những kẻ đã viết ra những học thuyết đó cũng không biết gì.

Họ chỉ khai triển cái ảo tưởng về niết bàn – làm cho nó là một cái gì đó không thể đạt được. Niết bàn thời dễ dàng.

Chính việc đi theo tất cả những con đường dẫn tới niết bàn mới khó khăn mà thôi.