Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai

Thời gian tu tập của khóa tu Bát quan trai là một ngày đêm. Xong khóa tu này thì tham dự khóa tu khác.

HỎI: Tôi là Phật tử, tôi nghe nói công đức và phước báo của việc thọ trì tu tập Bát quan trai sẽ giúp mình sau khi chết không bị đọa vào ba đường ác địa ngục, ngạ qu, súc sanh phải không? Như trường hợp nội của tôi, khi còn trẻ thì bà đến chùa thọ Bát quan trai. Đến khi lớn tuổi thì tự thọ Bát quan trai tại nhà. Nay bà đã quá già không còn thọ Bát quan trai (ở chùa cũng như ở nhà) được nữa vì phải ăn chiều để uống thuốc.

Xin hỏi quý Báo như vậy thì phước báo của việc thọ Bát quan trai của bà tôi vẫn còn hay mất, nếu như không thọ nữa? Và phước báo của việc tu tập Bát quan trai sẽ trổ quả ngay trong kiếp sống hiện tại hay ở những kiếp sau?

(ĐỨC TRUNG, trungph***@yahoo.com.vn)

ĐÁP: Bạn Đức Trung thân mến!

Về công đức và phước báo của việc tu tập Bát quan trai, trong kinh Tăng chi bộ, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, ngày trai giới nếu thành tựu tám chi phần, thời có được quả lớn? Như thế nào là quả lớn? Như thế nào là lợi ích lớn? Này các Tỳ-kheo, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông nào thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi mạng chung được sanh lên cộng trú với chư Thiên ở các cõi trời Tứ thiên vương, trời Tam thập tam, trời Dạ ma, trời Đâu suất, trời Hóa lạc và trời Tha hóa tự tại”. Kinh Ưu-bà-tắc giới, Đức Phật dạy Sujàta: “Công đức tu tập trai giớikhông thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều tiêu diệt, chỉ ngoại trừ tội ngũ nghịch”.

Như vậy, một Phật tử thực hành ba pháp quy y và giữ năm giới đồng thời tinh cần phát nguyện tu tập thọ trì Bát quan trai giới (đủ tám chi phần) sẽ thành tựu công đức và phước báo sanh về các cõi trời, không bao giờ bị đọa lạc vào ba ác đạo.

Thời gian tu tập của khóa tu Bát quan trai là một ngày đêm. Xong khóa tu này thì tham dự khóa tu khác. Người nào tham gia tu tập Bát quan trai càng nhiều và giữ giới trọn vẹn thì công đức, phước báo càng lớn. Việc không ăn chiều chỉ là thọ một trong tám chi phần của Bát quan trai mà thôi. Không nên xem việc không ăn sau giờ ngọ là thọ trì Bát quan trai. Nên bà của bạn vì già bệnh cần ăn chiều để uống thuốc là việc cần thiết. Và điều đó, không ảnh hưởng gì đến công đức, phước báo tu tập Bát quan trai của bà đã tạo trước đây.

Riêng vấn đề, phước báo của tu tập, làm các điều thiện sẽ trổ quả trong hiện tại hay tương lai, đây là điều không thể nghĩ bàn. Tùy theo nghiệp cũ (thiện hay ác) của mỗi người, tùy theo sự tác động của nghiệp mới (thiện hay ác) chi phối, nếu hội đủ nhân duyên thì sẽ trổ quả tương ứng. Các nghiệp nhân đang được tạo ra có thể trổ quả trong hiện đời, đời kế sau, hay những đời sau nữa.

Nguồn: giacngo.vn