Thọ tam quy ngũ giới nên ăn chay trường?

Hỏi:

 Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới nên ăn chay trường. Vì trong ngũ giới có giới sát sanh, vậy có phải không?

Đáp:

 Phải rồi, cho nên sát sanh thuộc về tánh giới. 5 giới cư sĩ, 10 giới của Sa DiSa Di Ni, 250 giới của Tỳ Kheo, 348 giới của Tỳ Kheo Ni  đều lấy 4 giới (sát, đạo, dâm, vọng) là tánh giới làm căn bản.

Hỏi:

 Phật tử tại gia giữ 5 giới, khi khởi niệm có phải phạm giới không?

Đáp:

 Phật tử tại gia giữ 5 giới, khi khởi niệm thì không phạm, vì không thọ giới Bồ Tát, tức là chỉ có thân trì, khi nào thân làm mới phạm, thân không làm thì không phạm. Giới Bồ Tát có tâm trì.