Thực Tế

Minh Sư xem ra thích thú cuộc sống và vui hưởng tối đa, người ta cũng biết ngài liều lĩnh tột độ, như khi ngài kết án chính phủ độc tài, khiến ngài có thể bị bắt và bị giết; và như khi ngài dẫn một nhóm đệ tử đi phục vụ một ngôi làng đang bị nạn dịch hạch hoành hành.

Ngài thường nói: “Những người Minh Triết không sợ chết.”

Ngày kia, người ta hỏi ngài: “Tại sao một người có thể liều mạng một cách dễ dàng như thế?”

“Tại sao một người có thể không mấy quan tâm việc một ánh nến phải tắt khi ngày bắt đầu ló rạng?”