Trước Khi Giác Ngộ – Chẻ Củi, Xách Nước

Người ta thường cho rằng nếu họ chỉ cần được giác ngộ thời mọi thứ trong cuộc đời họ sẽ đổi thay.

Nếu bạn đạt được niết bàn rồi, có gì khác biệt hay không?

Bạn sẽ không cần ăn, uống hay ngủ nữa sao? bạn sẽ không cần một nơi để sống nữa sao?

Bạn sẽ không cần tiền bạc hay phương tiện gì để cung cấp mọi thứ cho cái thân xác của bạn nữa hay sao?

Niết bàn tương đương với sự chuyển hóa – đúng như thế. nhưng đời sống là đời sống – một thân xác con người là một thân xác con người.

Hãy nhớ câu thiền cổ xưa:

“trước khi giác ngộ – chẻ củi, xách nước. sau khi giác ngộ – chẻ củi, xách nước.”