Vấn Đề Ăn Chay Trường Trong Giới Bồ-tát

Thời Đức Phật, Ngài và các Tỳ-kheo tùy duyên khất thực, ai cho gì ăn nấy, không phân biệt chay mặn.

HỎI: Tôi muốn thọ Bồ-tát giới (kinh Phạm Võng, 10 giới trọng, 48 giới khinh) nhưng khi tìm hiểu giới không ăn thịt thì tôi băn khoăn vì vấn đề chay-mặn đã được mang ra bàn cãi khá nhiều, được trích dẫn cả trong kinh Phật. Xin quý Báo nói rõ vấn đề này để tôi không sanh tâm nghi ngờ mà thành tựu giới pháp.

(MẠNH TRÍ, vmanh***@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Mạnh Trí thân mến!

Thời Đức Phật, Ngài và các Tỳ-kheo tùy duyên khất thực, ai cho gì ăn nấy, không phân biệt chay mặn. Việc chư Tăng thọ dụng ba thứ thịt thanh tịnh (không thấy, nghe, nghi vì mình mà giết) là bình thường. Ngày nay, chư Tăng thuộc Phật giáo Nguyên thủy (Nam tông) vẫn duy trì truyền thống này.

Về sau Phật giáo Phát triển (Bắc tông) chủ trương ăn chay, thịnh hành nhất bắt đầu từ thời Lương Võ Đế (464-549) ở Trung Quốc. Việc thọ Bồ-tát giới (kinh Phạm Võng, 10 giới trọng, 48 giới khinh) trong đó có giới không ăn thịt (ăn chay trường) là một trong những đặc điểm truyền thống của Phật giáo Phát triển.

Khi tìm hiểu và phát tâm thọ giới Bồ-tát Phạm Võng, chúng ta đều biết ăn chay trường là một việc khó. Nếu bạn thấy kham nhẫn được thì bạn hãy phát tâm, nếu chưa kham nhẫngiữ giới được thì thôi.

Thiết nghĩ vấn đề “chay-mặn” hiện đã được giải quyết rạch ròi, có sử liệu minh chứng cụ thể, nên theo truyền thống nào là nhân duyên của mỗi người. Thái độ cần có của người đệ tử Phật là theo truyền thống của mình và luôn tôn trọng các truyền thống khác.

Nguồn: giacngo.vn