Vì các pháp đều giả huyễn, nên chẳng có cấp bậc nào. Vậy có đúng không?

Hỏi:

 Vì các pháp đều giả huyễn, nên chẳng có cấp bậc nào. Vậy có đúng không?

Đáp:

 Nói giả huyễn cũng không đúng, vì có thật nên mới nói giả huyễn. Thật không thể thành lập thì giả huyễn làm sao thành lập? Cho nên, kinh Lăng Nghiêm nói: “Phi huyễn (chẳng phải huyễn) không thành lập được, vậy pháp huyễn làm sao có?” Bởi vậy, kinh nói: “Phàm có lời nói đều chẳng có nghĩa thật”.

Hỏi:

 Nếu đời này tham câu thoại đầu để phát nghi, nhưng đời này chưa ngộ và nhiều đời sau cũng không ngộ. Vậy người tham thoại đầu đó sẽ đi về đâu?

Đáp:

 Đừng nói đâu xa, gần đây như: Ngài Lai Quả, Ngài Hư Vân đều có hình. Ngài Lai Quả mới tịch năm 1953 là người đã ngộ, Ngài Hư Vân đã tịch năm 1960 là người đã ngộ. Chứ không phải không có người nào ngộ! Nhưng theo ông nói thì kiếp này qua kiếp kia không thể ngộ.

Còn Ngài Nguyệt Khê đã ngộtịch năm 1965, nhục thân hiện nay  để thờ tại chùa Vạn PhậtCửu Long, Hồng Kông. Ở đây cũng có đến đó thăm nhục thân của Ngài Nguyệt Khê. Nếu theo ông hiểu thì những vị này không ngộ! Phật pháp không phải nói suông là sự chân thật phải có thực dụng.