Đại Bi Định

Hỏi: Sách Tích Phật Thích Ca thành đạo, có đoạn ghi: Ngài nhập Đại bi định (Maha Karuna Samapatti). Kính hỏi Đại bi định là gì? (Tịnh Trung, mainguyen45…@gmail.com)

Đáp: Bạn Tịnh Trung thân mến!

Đại bi định, Phạn ngữ Mahàkarunà-samapatti, Hán dịch nghĩa Đại bi tam muội, là thiền định hàm chứa công đức đại bi vô lượng của chư Phật và Bồ tát. Vì thương xót chúng sanh nên chư Phật và Bồ tát trụ trong thiền định mà thực hành hạnh đại bi.

Theo luận Giải thoát đạo (quyển 20), Đại bi địnhsở đắc của chư Phật, chẳng phải là sở đắc của hàng Thanh văn.

Nguồn: giacngo.vn