Ủy Quyền Ban Quản Trị Tùy Duyên Ấn Tống

50,000 

Đây là khoản Tịnh Tài do quý Phật Tử ủy quyền cho Ban Quản Trị Tùy Duyên Ấn Tống.Ban Quản Trị sẽ Cúng Dường cho các Chùa/Đạo Tràng theo từng trường hợp cụ thể, phù hợp với thực thế tu học của từng đạo tràng.