MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG ĐẠO PHẬT VỀ LUÂN HỒI

  1. Các tầng trời trong ba cõi

Cõi Dục: 6 tầng trời

Cõi Sắc: 18 tầng trời, bao gồm:

– Sơ thiền: 3 tầng trời

Nhị thiền: 3 tầng trời

– Tam thiền: 3 tầng trời

Tứ thiền: 9 tầng trời

Cõi Vô sắc: 4 tầng trời

(Tổng cộng có 28 tầng trời trong ba cõi.)

  1. Bốn cách sinh (tứ sinh):

Bao gồm các chúng sinh được sinh ra từ trứng (noãn sinh), từ bào thai (thai sinh), từ sự ẩm ướt (thấp sinh) và từ sự biến hóa (hóa sinh).

  1. Sáu cõi luân hồi (lục đạo)
  2. Cõi trời của chư thiên.
  3. Cõi người của nhân loại.
  4. Cõi a-tu-la.
  5. Cõi địa ngục.
  6. Cõi ngạ qu.
  7. Cõi súc sinh.

Có một số cách phân biệt khác nhau đối với 6 cõi này. Như khi nói 2 đường lành thì chỉ đến 2 cõi trời và người, nhưng khi nói 3 đường lành thì bao gồm thêm cõi a-tu-la.

Tương tự, khi nói đến 3 đường ác thì chỉ đến các cõi địa ngục, ngạ qu và súc sinh, nhưng khi nói 4 đường ác thì bao gồm thêm cõi a-tu-la.

Như vậy, chỉ riêng cõi a-tu-lathể được xem như cõi lành (thiện đạo) hoặc cõi ác (ác đạo).