Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc

HỎI:Tôi thường trì thần chú Đại biniệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm. Nếu tôi cố gắng niệm cho đến nhất tâm danh hiệu của Bồ tát thì khi lâm chung có được Ngài tiếp dẫn vãng sanh về Cực lạc không(HOÀNG THỊ KIM, hkimgold…@yahoo.com)

ĐÁP:Bạn Hoàng Thị Kim thân mến!

Trong 12 nguyện lớn của Bồ tát Quán Thế Âm, nguyện thứ 10 nói: “Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện”. Nghĩa là nếu ai cầu nguyện và tu hành theo sự chỉ dẫn của Bồ tát, khi lâm chung sẽ có PhậtThánh chúng với phướn dài (tràng phan) đi trước, lọng quý (bảo cái) theo sau, rước về Tây phương Cực lạc.

Điều quan trọng nhất là bạn phải thiết tha phát nguyện sanh về Cực lạc (Nguyện). Nguyện là một trong những yếu tố quan trọng để thành tựu vãng sanh. Nếu niệm danh hiệu Bồ tát cho đến nhất tâmkhôngnguyện sanh về Cực lạc” thì vãng sanh Tây phương không thể thành tựu. Do vậy khi bạn đã phát nguyện rồi, cùng với niềm tin sâu sắc (Tín) vào thần lực Bồ tát Quán Thế Âm và sự chuyên cần trì chú Đại bi, niệm danh hiệu Ngài (Hạnh) cho đến nhất tâm như bạn trình bày, chắc chắn bạn sẽ thành tựu vãng sanh.

Nguồn: giacngo.vn