Tại sao lúc đức Thế Tôn còn tại thế không cho đệ tử kết hôn sanh con, phải tu hạnh thanh tịnh

Hỏi:   Lúc đức Thế Tôn còn tại thế không cho đệ tử kết hôn sanh con, phải tu hạnh thanh tịnh.  Xin hỏi có phải là vì sẽ ảnh hưởng đến đạo nghiệp?

Ðáp:   Ðệ tử có chia ra tại gia và xuất giaÐệ tử tại gia thì Phật cũng để họ kết hôn sanh con.  Nếu là đệ tử xuất gia thì đích thật là sẽ ảnh hưởng đến đạo nghiệpXuất gia phải chuyên làm công tác sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, phải thâm nhập kinh tạng; thâm nhập kinh tạng là một công việc khó khăn lâu dài, tốt nhất phải không phân tâm.  Nhưng đệ tử tại gia cũng có thể hoằng pháp lợi sanh, có rất nhiều cư sĩthành tựu lớn làm việc giảng kinh thuyết pháp.