Tam Bảo là gì?

Tam Bảo là ba ngôi quý báu: Phật, Pháp, Tăng.

 Tam Bảo có mấy thứ?

Tam Bảo có bốn thứ: Ðồng thể Tam Bảo.   Biệt tướng Tam Tối sơ Tam Bảo. Trụ trì Tam Bảo. 

Ðồng thể Tam Bảo là gì?

Ðồng thể Tam BảoTam Bảo đồng một thể tánh, chúng sinh và Phật vốn sẵn đủ như nhau. Tuy mê ngộ khác nhau, mà thể tánh vẫn không tăng giảm: Chân trí bản giácPhật bảo. Thực tướng lý tính là Pháp bảo. Lý trí hoà hợp là Tăng bảo.

Biệt tướng Tam Bảo là gì?

Biệt tướng Tam BảoTam Bảo có phân ra tướng loại khác nhau, do đồng thể Tam Bảo tu tập, phát huy mà thành: Pháp thân, báo thân, ứng thânPhật bảo. Giáo lý do tam thân nói ra là pháp bảo. Tam thừa thánh hiền y theo giáo lý mà tu chứng là Tăng bảo.       

Tối sơ Tam Bảo là gì?

Tối sơ Tam BảoTam Bảo xuất hiện đầu tiên trên thế gian, do biệt tướng Tam Bảo ứng hiện, lưu xuất: Ðức Phật Thích CaPhật bảo, Pháp Tứ đế thuyết ở vườn Lộc UyểnPháp bảo. Nhóm Kiều Trần Như Năm người, đắc đạo đầu tiên, là Tăng bảo.

Trụ trì Tam Bảo là gì?

Trụ trì Tam BảoTam Bảo lưu truyền, tồn tại ở thế gian, tiêu biểu cho nền đạo của đức Phật, làm nơi quy hướng tôn quý cho tất cả chúng sinh cải tà quy chính, bỏ ác làm lành: Tượng Phật, ảnh Phật, tranh PhậtPhật bảo. Kinh điển, Thánh tích, pháp khípháp bảo. Chư tăng tu hành truyền đạo là Tăng bảo