Ưu Tư Về Việc Thọ Giới Bồ-Tát

Nên đối trước chư Phật thành tâm bày tỏ tất cả những trở ngại mà bạn đang mắc phải, cầu Phật xá tội và cho bạn giữ giới Bồ-tát tại gia.

HỎI: Tôi phát tâm thọ giới Bồ-tát tại gia (6 giới trọng, 28 giới khinh, Ưu-bà-tắc giới) nhưng khi vào giới đàn lại được cho thọ giới Bồ-tát chung với xuất gia (10 giới trọng, 48 giới khinh, Phạm võng Bồ-tát giới) nên thọ giới xong trở về tôi không thể thực hiện trọn vẹn được. Vậy xin quý Báo cho biết tôi phải làm gì? Giữ giới theo kinh nào? Mỗi kỳ bố-tát nên tụng kinh Phạm võng Bồ-tát giới hay kinh Ưu-bà-tắc giới?

Tôi muốn thọ giới Bồ-tát tại gia nhưng không rõ các chùa đều có làm lễ này hay chỉ một số chùa mà thôi? Nếu có thì sẽ tổ chức lễ truyền giới Bồ-tát tại gia vào dịp nào trong năm?

(MINH TRỰC, Vietthanh_66@yahoo.com; PHẠM HÀ, phamha2783@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Minh Trực và Phạm Hà thân mến!

Giải pháp cho vấn đề của bạn, chúng tôi thiết nghĩ, vì đây là sự đã rồi, mà giới Bồ-tát sau khi đã thọ thì vĩnh viễn không mất, dù tái sanh bất cứ nơi đâu (ngoại trừ xả tâm Bồ-đề, phạm thượng phẩm triền, phạm một trong 7 tội nghịch), nên bạn hãy xem đó nhân duyên của mình, cố gắng phát tâm hành trì cho trọn vẹn. Dù ban đầu thì có thể khó khăn, hơi quá sức nhưng phát khởi quyết tâm dũng mãnh và thệ nguyện hướng về Phật quả thì vẫn làm được. Nếu đủ duyên lành làm được như vậy thì giữ giới và tụng giới mỗi kỳ bố-tát theo kinh Phạm võng Bồ-tát giới.

Trong trường hợp đã cố hết sức mà không thể giữ được (10 giới trọng, 48 giới khinh, kinh Phạm võng Bồ-tát giới), thiết nghĩ cần vận dụng phương tiện, bạn nên đối trước chư Phật thành tâm khấn nguyện, bày tỏ tất cả những trở ngại khách quan mà bạn đang mắc phải, cầu chư Phật xá tội và chứng minh cho bạn giữ giới Bồ-tát tại gia (6 giới trọng, 28 giới khinh, kinh Ưu-bà-tắc giới) để tu học. Sau đó bạn giữ giới và tụng giới mỗi kỳ bố-tát theo kinh Ưu-bà-tắc giới.

Hiện nay, chỉ những đại giới đàn (cấp tỉnh, thành) hay các pháp hội lớn (chùa hoặc đạo tràng lớn) mới hội đủ duyên lành tổ chức truyền giới Bồ-tát tại gia. Bạn muốn thọ giới Bồ-tát tại gia thì cần theo dõi thông tin Phật sự về giới đàn trên các phương tiện truyền thông Phật giáo để nắm bắt, liên lạc, đăng và được hướng dẫn cụ thể.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn