Càng đọc càng tham đọc sách Phật nhiều hơn, điều này dường như đã phạm giới tham đó chăng?

Hỏi: Học trò đọc, nghiên cứu sách Phật hết sức thú vị, càng đọc càng tham đọc nhiều hơn, điều này dường như đã phạm giới tham đó chăng? (Hà Vĩnh Đinh hỏi)

          Đáp: Luyến đắm lục trần thì gọi là tham dục; siêng năng nghiền ngẫm kinh Phật là chánh tinh tấn, giới luật chẳng cấm đoán, lẽ nào phạm giới?