Cư Sĩ Có Đời Sống Vợ Chồng Tu Tập Có Được Giải Thoát?

Khi bạn vẫn còn duy trì ân ái vợ chồng thì có thể chứng đắc từ Sơ quả đến Nhị quả.

HỎI:  Vợ chồng tôi là những cư sĩ Phật tử đã thọ trì 5 giới. Tôi muốn hỏi là chúng tôi vẫn có đời sống vợ chồng (ân ái) thì việc tu tậpthể thành tựu giải thoát không, hay phải đợi đến lúc không còn ân ái nữa mới tu tập giải thoát?

(THÁI PHI, thaiphi_nguyen@yahoo.com.vn)

ĐÁP:  Bạn Thái Phi thân mến!

Kinh Phật ghi nhận có rất nhiều cư sĩ sau khi nghe Phật thuyết pháp hoặc sau một thời gian tu tập đã chứng đắc Sơ quả Dự lưu (Tu-đà-hoàn, diệt trừ ba kiết sử đầu tiên là Thân kiến, Nghi và Giới cấm thủ). Các vị như nam cư sĩ Anàthapindika, Jìvaka; nữ cư sĩ  Godhà, Visàkhà v.v… đều chứng Dự lưu và có đời sống gia đình bình thường.

Ngoài ra, còn khá nhiều vị cư sĩ đã chứng đắc Nhị quả Nhất lai (Tư-đà-hàm, diệt trừ Thân kiến, Nghi và Giới cấm thủ và làm suy yếu hai kiết sử Tham, Sân). Những vị đắc Thánh quả Nhất lai như nam cư sĩ Mahànàma, nữ cư sĩ Sumanà con gái ông Anàthapindika. Bậc Nhất lai tuy chưa đoạn tận tham ái nhưng không còn bị dục tham chi phối nhiều.

Đặc biệt là có khá nhiều cư sĩ chứng đắc Tam quả Bất lai (A-na-hàm, đoạn trừ hết các kiết sử Thân kiến, Nghi, Giới cấm thủ, Tham, Sân) như các nam cư sĩ Chattapàni, gia chủ Citta, gia chủ Ugga; các nữ cư sĩ như mẹ của thôn trưởng Màtikàgàma, mẹ của nàng Màgandiya v.v… Các bậc Bất lai hoàn toàn chấm dứt liên hệ ái dục với vợ (chồng) của mình.

Nói rõ về ba quả chứng của hàng cư sĩ như vậy để bạn yên tâm, vừa tu tập thanh tịnh thân tâm mà vẫn tròn đủ trách nhiệm, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Khi bạn vẫn còn duy trì ân ái vợ chồng thì có thể chứng đắc từ Sơ quả đến Nhị quả. Đến khi chứng đắc Tam quả thì ái dục tự động tan biến. Bấy giờ có thể bạn xuất gia hoặc vẫn sống đời cư sĩ nhưng với người bạn đời chỉ còn ân nghĩa mà thôi.

Tuy vậy, thiết nghĩ người cư sĩ (chưa chứng Tam quả) nếu chưa có sự đồng thuận của vợ (chồng) thì không nên chủ động đoạn dục, vì như thế là chưa tròn trách nhiệm và bổn phận với người bạn đời của mình.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn