Không thể quay về hướng bắc (bàn thờ ) mà lễ Phật. Xin hỏi như vậy có tội hay không?

 Hỏi:   Bàn thờ Phật ở nhà con đặt ở một góc trên sân thượng, tọa bắc triêu nam (cửa chính của nhà quay về hướng nam, mặt sau nhà quay về hướng bắc), nhưng nghe bạn đồng tu nói không thể quay về hướng bắc mà lễ Phật.  Xin hỏi như vậy có tội hay không?  Con nên làm thế nào?

Ðáp:   Nếu phòng trong nhà quay về hướng nam, hướng nào hướng về cổng chính là hướng chính (thượng phương); hai bên là hướng đông và tây, nếu đặt tượng Phật ở hai hướng này (đông và tây) thì không đúng như pháp, tượng Phật nhất định phải cúng ở hướng chính (thượng phương).  Hướng chính là hướng nào?  Vừa mới bước vào cửa thì liền nhìn thấy, vị trí này là vị trí quý nhất, cao nhất; cho nên không nhất định phải là hướng nào tại vì phương hướng của mỗi căn nhà không giống nhau.  Tượng Phật nhất định phải cúng ở vị trí cao nhất, quý nhất.  Vị trí này chúng ta xem là ‘tây phương’; hướng nào cũng [có thể] là ‘tây phương’, đừng phân biệt nó với hướng đông, tây, nam, bắc.

          Trong kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài đồng tử đi về ‘phương nam’ để tìm thiện tri thức, chữnam’ này không có nghĩa là phương nam của các phương đông, tây, nam, và bắc.  Nếu nói phương namthiện tri thức thì phương bắc, đông, và tây không có hay sao?  Tại sao đều phải đi về phương nam để tìm thiện tri thứcChữnam’ tượng trưng cho pháp, tượng trưng cho quang minh.  Trong ‘ngũ hành’ hướng nam thuộc về ‘hỏa’, ‘hỏa’ tượng trưng cho quang minh, quang minh tượng trưng cho trí huệ.  Thiện tri thức là người có trí huệ, chỗ ở của họ được gọi là ‘phương nam’.  Thiện tri thức là người có phước báo, chỗ ở của họ được gọi là ‘Phước Thành’.  Cho nên, phương namPhước Thành không phải chỉ một phương hướng hay một khu vực.  Vì vậy chỉ cần thuần thành cung kính cúng dườnglễ kính chư Phật Bồ Tát thì sẽ tiêu tai miễn nạn, làm sao có nghiệp tội được?  Tượng Phật đặt ở phương bắc thì hướng về phương bắc mà lạy Phật, chỉ có công đức chứ không có lỗi gì hết.