LÊN LẦU MÀI DAO

Xưa có người nghèo cùng, khốn khổ, làm việc trong nhà vua lâu năm, than thể gầy yếu, xấu xa. Nhà vua trông thấy thương hại mới cho một con lạc đà chết.

Được con lạc đà, người ấy đem lột da nhưng, dao cùn lột không nổi, phải đi tìm đá mài. Tìm được hòn đá mài trên lầu, người ấy đem dao mài sắc, xuống lột. Lột cùn lại lên mài. Cứ thế, đi đi, lại lại mệt quá, người ấy mới nghĩ một kế là đem treo con lạc đà lên lầu, gần chỗ mài dao cho tiện. Mọi người trông thấy ai cũng buồn cười.

Người ngu phá hủy giới cấm, kiếm nhiều của cải để làm phúc thiện mong sinh lên trời. Cũng như người treo lạc đà lên lầu, công mài dao nhiều mà kết quả chẳng được bao nhiêu.