Nên Thờ Bồ-tát Địa Tạng

HỎI: Tôi năm nay 24 tuổi, là người có niềm tin tuyệt đối vào Tam bảo. Vừa qua, tôi đã thỉnh ba Thánh tượng Phật Thích Ca, Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Địa Tạng về nhà phụng thờ. Nhưng khi tôi thỉnh thầy về làm lễ an vị Phật, thầy lại khuyên tôi nên đi thỉnh  tượng khác, không nên thờ Bồ-tát Địa Tạng trong nhà, vì thờ Ngài Địa Tạng thì có rất nhiều người ở cõi âm đi theo nên những người ấy có thể phá hại gia đình. Thật sự trong thâm tâm và niềm tin của tôi rất kính trọng ba vị Phật, Bồ-tát này, nhất là Bồ-tát Địa Tạng vì lời nguyện rộng sâu của Ngài. Hiện tôi rất băn khoăn và suy nghĩ mãi về lời nói của thầy ấy, kính nhờ quý Báo giải thích cho tôi được rõ để khỏi hoang mang.

(NGUYỄN MINH PHƯƠNG, phuongvietholiday88@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Nguyễn Minh Phương thân mến!

Bồ-tát Địa Tạng là một trong những vị đại Bồ-tát với hạnh nguyện to lớn, nguyện cứu hết chúng sanh đau khổ trong địa ngục thì Ngài mới thành Phật (Địa ngục vị không thệ bất thành Phật/Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề). Nhưng chúng sanh vốn dĩ tạo nghiệplượng vô biên nên công nghiệp cứu độ của Ngài cũng miệt mài đến vô biên vô lượng.

Thị hiện làm giáo chủ cõi U minh, Bồ-tát Địa Tạng luôn khuyến hóa những chúng sanh bị đọa lạc biết tỉnh thức để chuyển hóa những mê lầm, thành tâm ăn năn hối cải, bỏ ác làm lành để thoát khỏi cảnh khổ ác đạo. Tuy vậy, đó cũng chỉ là một trong vô vàn hạnh nguyện độ sanh, lợi lạc hữu tình của những bậc đại Bồ-tát nhằm trang nghiêm quả vị Vô thượng Bồ đề.

dia tang 2.jpg

Theo kinh Địa Tạng, ngoài hạnh nguyện vĩ đại cứu độ hết thảy chúng sanh trong địa ngục, danh hiệu của Bồ-tát Địa Tạng còn mang một ý nghĩa sâu xa, đó chính là biểu tượng cho tâm địa hay bản tâm của chúng ta. Như mặt đất (địa) có thể thâu nhiếp và dung chứa (tạng) tất cả mọi vật. Tâmlaya) của chúng ta cũng vậy, dung chứa đầy đủ các hạt giống thiện ác. Bồ-tát Địa Tạng nguyện cứu độ hết chúng sanh trong địa ngục mới thành Phật, đối với người tu cũng nguyện chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ác trong tâm; ngay đó cũng thành Phật. Đây chính là hai mặt sự và lý trong hạnh nguyện của Bồ-tát.

Như vậy, Bồ-tát Địa Tạng không chỉ cứu độ chúng sanh trong địa ngục mà gồm thâu nhiều công hạnh, nhất là hạnh cứu độ chúng sanh tâm (chủng tử xấu ác) làm hiển lộ bản tâm sáng suốt và thanh tịnh. Kính thờ Bồ-tát Địa Tạng chính là để học theo hạnh nguyện này của Ngài. Những ai nói rằng “Thờ Ngài Địa Tạng thì có rất nhiều người ở cõi âm đi theo nên những người ấy có thể phá hại gia đình” là thiếu cơ sở, vì thế bạn cứ yên tâm thờ Bồ-tát Địa Tạng.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn