Niệm Danh Hiệu Phật Hay Bồ Tát Đều Được Vô Lượng Công Đức

Hỏi: Tôi là Phật tử theo pháp môn Tịnh độ, niệm hồng danh Phật A Di Đà cầu sanh Cực lạc. Tôi có hai người bạn cũng là Phật tử nhưng gần đây họ thường nói trước chỗ đông người: “Ai muốn sống thì niệm Bồ tát Quán Thế Âm, còn muốn chết thì niệm Phật A Di Đà”.

Tôi biết lời nói đó không đúng Chánh pháp, nhưng không có cách nào lý giải. Mong quý báo chỉ rõ hơn.(Thiện Tâmcsthientam_ag@yahoo.com.vn)

wwwQTA.jpg

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Đáp: Bạn Thiện Tâm thân mến!

Người Phật tử niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm hay niệm Phật A Di Đà đều được vô lượng công đức. Bồ tát Quán Thế Âm luôn lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà thị hiện cứu độ nhưng cũng cùng với Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về Tây phương. Phật A Di Đà duỗi cánh tay vàng cùng Bồ tát Quán Thế Âm tiếp dẫn chúng sanh về Cực lạc nhưng vẫn hóa thân vô số ở Ta bà khuyên người bỏ ác làm lành, nhất tâm niệm Phật, nguyện sanh Tịnh độ.

Cho nên nói: “Ai muốn sống thì niệm Bồ tát Quán Thế Âm, còn muốn chết thì niệm Phật A Di Đà” là biên kiến, cố chấp, không phù hợp với Chánh pháp

Nguồn: giacngo.vn