Thiền có lợi ích cho con người thế nào?

Hỏi:
Thiền có lợi ích cho con người thế nào? 

Đáp:
Có đủ thứ thiền, nhưng tôi hoằng Tổ sư thiềnpháp thiền trực tiếp do Phật Thích Ca đích thân truyền. Thiền này rất lợi ích, như tham thiền được 5 phút thì 5 phút này khôngphiền não, tham được một ngày thì một ngày khôngphiền não, tham được một tháng thì một tháng này khôngphiền não, vừa làm là có lợi ích liền. Còn các thiền kia là tọa thiền có rất nhiều nên tôi không thể nói ra được, người tu Phật pháp phải tu đúng tông chỉ của tông phái đó.

Như tông Thiên thaichỉ quán thiền, tông Duy thứcDuy thức quán thiền, tông Hiền thủPháp giới quán thiền, mỗi  tông phái đều có thiền riêng của tông phái đó. Tông Tịnh độ cũng có 16 pháp thiền quán. Nếu tu không đúng theo tông chỉ thì có hại.

Tông chỉ của Tổ sư thiền là có chín chữvô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ”. Đúng tông chỉ thì khôngthiền bệnh, không bị tẩu hỏa nhập ma. Ma nhập được là do có sở cầu, có sở đắc, có sở sợ; thực hành được chín chữ này nên không thể nhập ma.