Trì Danh, Quán Tượng & Quán Tưởng Niệm Phật

Hỏi: Tôi thực tập niệm Phật được vài năm rồi nhưng còn một số điều lấn cấn, chưa tỏ. Lúc thì tôi chỉ niệm NamA Di Đà Phật, tai nghe rõ ràng từng tiếng danh hiệu Phật. Lúc thì tôi vừa niệm NamA Di Đà Phật, tai nghe từng tiếng và nghĩ đến thế giới Tây phương cùng hình tượng Phật A Di Đà. Không biết hai cách trên có đúng không?  (THIỆN TÂMcsthientam…@yahoo.com.vn)  

ĐÁP: Bạn Thiện Tâm thân mến!

Niệm NamA Di Đà Phật, tai nghe rõ ràng từng tiếng danh hiệu Phật, tâm thanh tịnh chuyên nhất với hồng danh Phật thì bạn đang thực hành pháp Trì danh niệm Phật.

Ngồi trước tôn tượng Phật A Di Đà, niệm thầm danh hiệu đồng thời chú tâm quan sát tướng hảo quang minh của Ngài là pháp Quán tượng niệm Phật. Quán tượng lâu ngày thuần thục đến độ không có tượng Phật A Di Đà trước mặt vẫn thấy được hình ảnh Ngài phóng hào quang, duỗi cánh tay vàng tiếp độ chúng sanh một cách rõ ràng.

Quán tưởng niệm Phật, theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, là quán tưởng cảnh giới Tây phương cùng chư Phật, Bồ tát ở Cực lạc. Hoặc trong khi kinh hành niệm Phật, quán mỗi bước chân đang bước trên hoa sen; khi ngồi niệm Phật, quán tưởng đang ngồi trên tòa sen ở Tây phương Cực lạc

Có rất nhiều pháp thức niệm Phật khác nhau. Bạn có thể trì niệm thuần nhất một danh hiệu NamA Di Đà Phật, hay thực hành các pháp quán độc lập với nhau nhưng cũng có thể vừa niệm danh hiệu Phật đồng thời kết hợp với pháp Quán tượng hay Quán tưởng như đã trình bày.

Nguồn: giacngo.vn