Trung Cấp Phật Học – Năm 1

*** Đây chỉ là giáo trình tham khảo do Ban Biên Tập đưa lên nhằm giúp cho quý Phật Tử không có điều kiện tham gia các khóa học trực tiếp. Nếu quý Phật Tử cần thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với các trường Phật Học tại địa phương.

*** Các môn : Anh Văn – Hán Văn – Việt Văn – Pali – Vi Tính, xin quý Phật Tử vui lòng sử dụng google để tìm thêm tài liệu.

Môn học Băng Giảng Tài Liệu(Sách)
Kinh Di Giáo Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Phật Pháp Căn Bản Click vào đây để xem băng giảng
Oai Nghi Click vào đây để xem băng giảng
Phật Pháp Căn Bản
Quy Sơn Cảnh Sách Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ

(Thời Kì Phân Phái)

Click vào đây để xem sách
Phát Bồ Đề Tâm Văn Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Luật (Sa Di) Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Luật (Oai Nghi) Click vào đây để xem băng giảng
Kinh Thập Thiện Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Bát Đại Nhơn Giác Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Nhận Thức Học Phật Giáo Click vào đây để xem băng giảng
Sơ Đẳng Giáo Khoa Thư
Duy Thức Học Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Phật Học Danh Số
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Bách Pháp Minh Môn Luận Click vào đây để xem băng giảng
Kinh Trường A Hàm Click vào đây để xem băng giảng
Nikaya (Trường) Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Luận Phật Thừa Tông Yếu Click vào đây để xem băng giảng
Sử Phật Giáo Các Nước Click vào đây để xem sách
Kinh Pháp Click vào đây để xem băng giảng Click vào đây để xem sách
Hoa Văn
Anh Văn
Việt Văn
Pali