Tụng Giới Bồ-Tát Tại Gia

HỎI: Tôi có duyên lành thọ giới Bồ-tát tại gia vào năm 2015. Sau khi thọ giới, tôi và các Phật tử (cùng thọ giới Bồ-tát) vào mỗi nửa tháng đều tập trung về chùa để tụng giới. Tiếc rằng, việc này không duy trì được lâu, hiện chúng tôi không còn tập trung về chùa để tụng giới nữa. Xin hỏi, nếu đã thọ giới Bồ-tát tại gia mà không tụng giới có phạm giới không? Tôi có thể tụng giới tại nhà, nếu được thì cách thức như thế nào?

(DIỆU HẢI, khối 1, TT.Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

PhattuTTHue.JPG
Phật tử sau khi thọ giới, mỗi nửa tháng cần tham gia tụng giới nhằm được nghe lại giới – Ảnh minh họa

ĐÁPBạn Diệu Hải thân mến!

Phật tử sau khi thọ giới, mỗi nửa tháng cần tham gia tụng giới nhằm được nghe lại giới và ghi nhớ kỹ hơn để thực hành về các giới điều đã thọ (Ngũ giới, Thập thiện giới, Bồ-tát giới). Muốn giữ giới chắc thì trước hết cần phải thuộc và hiểu rõ giới pháp. Vì những trở ngại, chướng duyên mà Phật tử không tham gia tụng giới tập trung cùng đại chúng, dĩ nhiên là không phạm giới. Tuy nhiên thay vào đó Phật tử có thể tụng giới ở nhà hoặc tâm niệm về giới pháp mà mình đã thọ.

Trong trường hợp tụng giới một mình tại nhà thì nên theo nguyên tắc sau: “Nếu đến ngày bố-tát, hàng tân-học Phật-tử, mỗi nửa tháng luôn bố-tát, tụng mười giới trọng và bốn mươi tám giới khinh. Lúc tụng giới, nên ở trước tượng Phật và Bồ-tát mà tụng. Chỉ có một người bố-tát thời một người tụng, nếu hai người, ba người nhẫn đến trăm nghìn người cũng một người tụng, còn bao nhiêu thời lắng nghe. Người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp” (Kinh Phạm võng Bồ-tát giới, Giới khinh thứ 37, HT.Thích Trí Tịnh dịch).

Cụ thể, đến ngày tụng giới, nếu không tham dự bố-tát tập trung được thì Phật tử đến trước bàn thờ lễ Phật, mở kinh (Phạm võng Bồ-tát giới hoặc Ưu-bàtắc giớivà tụng niệm theo nghi thức đã được hướng dẫn trong kinh như tụng kinh hàng ngày.

Nguồn: giacngo.vn