Xin Cho Biết Về Năm Giới Cấm Của Phật Tử

Theo truyền thống của Phật giáo, khi một người có lòng hướng về, tin theo giáo lý Phật giáo, người ấy phải thực hành việc quy y Tam bảo. Quy y là nương về, là làm y theo. Quay về để nương tựa, hướng tâm vào ba ngôi quý báu, được gọi là Tam bảo. Đó là Phật, pháp và tăng.

Thời đức Phật còn tại thế, người cư sĩ sau khi nghe đức Phật hoặc chư tăng giảng đạo, thấy nội dung ấy phù hợp với đạo lý, với lẽ phải ở đời, người ấy chấp nhận giáo pháp kia, lấy nó, nương theo nó làm lẽ sống hướng thiện cho mình, giúp mình sống hướng thượng, họ thường đọc lên ba lời phát nguyện:

Tôi đi đến nương tựa nơi đức Phật

Tôi đi đến nương tựa nơi đức Pháp

Tôi đi đến nương tựa nơi đức Tăng.

Bên cạnh đó, sau khi quy y, người Phật tử cũng phải thọ trì ngũ giới. Ngũ giới là năm giới cấm người Phật tử không nên làm.

Năm giới cấm của người Phật tử gồm có:

Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.

Không sát sinh là không giết hại sinh vật.

Không trộm cắpkhông lấy của không cho.

Không tà dâm là không được quan hệ dâm dục với người không phải là vợ hay chồng mình.

Không nói dối là không nói sai sự thật.

Không uống rượu là không uống các chất làm say sưa, rối loạn tâm trí.

Năm giới cấm là bức tường thành che chở, tạo điều kiện cho người Phật tử có thể hướng lòng trọn vẹn về với đức Phật, với giáo lý của Ngài và với tăng lữ, những người đại diện trao truyền giáo lý Phật giáo, thông qua việc phải tuân thủ những quy cách đề ra, phải giữ vẹn năm giới luật này.