BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ NHẤT

Đại cư sĩ hiện thân cứu thế,

Đời Khang Hy, Thánh đế xiển dương.

Tài biện thuyết không chi ngăn ngại,

Pháp cam lồ thí khắp nơi nơi.

Miệng trao lời, tay thảo sách quý,

Sấm vang chớp lóe phá mê lầm.

Kinh sách Tam giáo đều thông suốt,

Thấu hiểu sâu xa nghĩa nhiệm mầu.

Khí văn cuồn cuộn như mây nổi,

Lời lời lưu loát tựa suối tuôn.

Hiện thân sứ giả đức Như Lai,

Làm bậc Đạo sư dẫn dắt người.

Thương thay thế cuộc thời mạt pháp,

Chúng sinh phần lớn đều ngu si.

Nếu không phải bậc Đại Bồ Tát,

Sao có Pháp âm sư tử hống?

Nếu muốn xả thân về Tịnh độ,

Đời nay há dám chậm trễ sao?

Cư sĩ viết sách hơn vạn câu,

Thảy đều giảng rõ pháp môn ấy.

Trước đã từng nghe qua lời dạy,

Nay được chiêm ngưỡng tôn tượng ngài,

Gậy thiền, nón tịnh hướng Tây phương,

Râu như tuyết trắng bay theo gió.

Hàng đệ tử cúi đầu xưng tụng,

Mắt lệ tuôn, kính ngưỡng muôn phần,

Niệm danh hiệu ngài như niệm Phật.

Biết bao người đồng tâm chiêm bái,

Tuy chỉ là tranh tượng vô tri,

Nhưng nguyện lực vô biên vô lượng,

Sự hiển linh không thể nghĩ bàn.

Nhân duyên ấy nên từ tranh tượng,

Hình vẽ kia hóa hiện cành sen.

Người chí thành lễ bái tượng này,

Thảy đều được lòng từ tiếp độ.

Vô số chúng sinh đồng quy ngưỡng,

Cùng sinh về ao báu Tây phương.

Năm xưa gót ngọc dạo về Tây,

Thánh đức cao vời như còn đó.

Toàn Thư hàm chứa lời Phật dạy,

Lòng từ thương xót khắp muôn loài.

Ngài đã xa chơi miền Cực Lạc,

Lòng từ vẫn độ khắp muôn dân.

Tranh vẽ phỏng theo hình dáng cũ,

Lời xưa vang vọng mãi dư âm.

Cổ Ngô – Chu Triệu Canh, hiệu Ngâm Bạch