Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Tháng 06/2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG

PHÁP THÍ HỘI

Số 30 – BC/2019

Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội

Website: www.phapthihoi.org

Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 06/2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni.

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Kinh – Sách cho Chùa Nghĩa Hòa 

Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách trong kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm K Hợi 2019

Địa điểm: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Trung – X Vĩnh Hiệp – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

Ngày Cúng: 29/06/2019

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch 1
2 Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali – Nguyên Nhật Trần Như Mai Dịch 1

 

2) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa VIII – IX – X (mới nhập học tháng 8/2018)

Số lượng : 180 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế.

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 09/03/2019

Ngày Cúng: 28/05/2019 (Lần 8) – 29/06/019 (Lần 9)

Chi tiết:

28/05/2019 (Lần 8)

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 16
2 Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch 10
3 Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh dịch 20
4 Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch 1
5 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt – Minh Đức Triều Tâm Ảnh 1
6 Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch 1

29/06/019 ( Lần 9 )

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch 3
2 Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali – Nguyên Nhật Trần Như Mai Dịch 1

 

3) Cúng dường Kinh – Sách cho Chùa Lạt Sơn

Địa điểm: Chùa Lạt Sơn – Tổ 9 P.Lê Hồng Phong – Tp Phủ Lý – Hà Nam

Người Thỉnh: TK Thích Minh Hòa

Ngày Thỉnh: 12/04/2019

Ngày Cúng: 28/05/2019

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch 1
2 Đức PhậtPhật Pháp – HT Narada – Phạm Kim Khánh dịch 1
3 Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch 50
4 Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Hoàn Quan Dịch 1
5 Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm 1
6 Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch 1
7 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 1
8 Phật Tổ Ngũ Kinh – HT Hoàn Quan Dịch 1
9 Sa Di Luật Giải – HT Hành Trụ Dịch 1
10 Sự Tích Giới Luật – NS Trí Hải 1
11 Thiền Sư Trung Hoa – ( Bộ 3 Tập ) – HT Thanh Từ Dịch 1

 

4) Cúng dường Kinh – Sách cho Chùa Định Quang

Địa điểm: Chùa Định Quang Ấp 2, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Người Thỉnh: TK Thích Giác Vinh

Ngày Thỉnh: 08/03/2019

Ngày Cúng: 28/05/2019

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch 1

 

5) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo.

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/03/2019 – 30/06/2019

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Bích Nham Lục – HT Thanh Từ Dịch 1
2 Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch 2
3 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 1
4 Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 1
5 Kinh Trường A Hàm – HT Tuệ Sỹ Dịch 1
6 Kinh Trường Bộ – HT Minh Châu Dịch 1
7 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 46
8 Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch 3
9 Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích – HT Hành Trụ Dịch 2
10 Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo – HT Tuệ Sỹ 1
11 Trung Quán Luận – Đs Ấn Thuận 1
Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link
Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 02 tháng 07 năm 2019

        TM Ban Quản Trị

                                                                                                                                                                                           PT. Nam Thiên