Chùa Nghĩa Hòa: Thư Ngỏ V/v Ấn Tống Kinh-Sách

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA
ĐC: Thôn Vĩnh Điềm Thượng

Xã Vĩnh Hiệp – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Tel: (058) 3890218


Thư Ngỏ

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi: Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội (www.phapthihoi.org)

Trong kế hoạch công tác Phật Sự thường niên của chùa Nghĩa Hòa vào năm Ất Mùi – 2015, Trụ trì chùa sẽ có những chuyến Hoằng Pháp về những chùa ở những vùng xa , vùng khó khăn ở miền trung Việt Nam ( Quảng Nam, Quảng Ngãi….).

Để đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng tăng của Tăng, Ni, Phật Tử xa gần, chùa Nghĩa Hòa đề nghị Pháp Thí Hội trợ duyên Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học cho nhà chùa trong các việc Phật Sự Hoằng Pháp Lợi Sanh.

Chi tiết Kinh-Sách :

 

STT Kinh/Sách SL
1 KT-002 – Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 20
2 KT-005 – Kinh Bát Nhã Ba La Mật – HT Trí Tịnh 20
3 KT-016 – Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 20
4 KT-016 – Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 20
5 GK-005 – Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Duy Lực Dịch 20
6 KT-007 – Kinh Vạn Phật – HT Thiện Chơn 20
7 SPH-008 – Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 20
8 TT-001 – Cảnh Đức Truyền Đăng Lục – Lý Việt Dũng Dịch 20
9 SPH-015 – Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch 20
10 KT-034 – Kinh Duy Ma Cật – HT Huệ Hưng Dịch 20
11 KT-035 – Kinh Bi HoaNguyễn Minh Tiến Dịch 20

Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị mạnh khoẻ, cát tường như ý!

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh!

Nha Trang , ngày 02 tháng 12 năm 2014
T.M Chùa Nghĩa Hòa
Trụ Trì

TT. Thích Như Lưu

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Phật Tử: Nam Thiên

Pháp danh: Đồng Đạt

ĐT: 0934.123.177

Quý Phật Tử có sở nguyện ấn tống, vui lòng xem chi tiết tại CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KINH SÁCH CÚNG DƯỜNG CÁC CHÙA Ở VÙNG XA