Khi Mất, Có Xá-Lợi Là Bồ-Tát?

Người cư sĩ phát tâm thọ giới Bồ-tát, tu tập tự lợi và lợi tha,  chính là Bồ-tát.

HỎI: Có một cư sĩ khi sống thọ Bồ-tát giới, ăn chay trường, khi mất hỏa táng có 36 viên xá-lợi. Xin hỏi, vị đạo hữu ấy có phải là Bồ-tát không?

(PHƯỚC QUANG, quanglephuoc@yahoo.com.vn)

ĐÁP: Bạn Phước Quang thân mến!

Bồ-tát có hai nghĩa là hữu tình giác và giác hữu tình. Một người tu tập hướng đến và chứng đạt sự giác ngộ, sau khi giác ngộ vị ấy giáo hóa mọi người khiến họ cũng giác ngộ như mình, đó chính là ý nghĩa của Bồ-tát.

Tương tự, Bồ-tát chỉ cho người tu hành, trên cầu Vô thượng Bồ-đề bằng trí tuệ, dưới hóa độ chúng sanh bằng tâm từ bi, tu các hạnh ba-la-mật và trong vị lai sẽ thành tựu Phật quả. Bồ-tát là người dũng mãnh cầu Vô thượng Bồ-đề, tròn đủ hai hạnh, lợi mình và lợi người (Phật Quang Đại từ điển).

Lộ trình tu tập của Bồ-tát tuần tự trải qua 52 ngôi vị, từ địa vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa rồi bước lên Đẳng giác và cuối cùng là Diệu giác tức thành Phật.

Và như thế, một người cư sĩ phát tâm thọ giới Bồ-tát (không nhất thiết phải có xá-lợi), tu tập tự lợi và lợi tha, thượng cầu hạ hóa, chính là Bồ-tát, Bồ-tát tại gia.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn