Niệm Phật là Nhất thừa, tại sao phái Tam Giai chẳng phải là Nhất thừa?

Hỏi: Niệm PhậtNhất thừa, tại sao phái Tam Giai chẳng phải là Nhất thừa?

          Đáp: Vì nếu là Nhất Giai thì có thể cho là Nhất thừa, đã là Tam Giai đâu thành ý nghĩa Nhất thừa. Vả lại, theo kinh Pháp Hoa nói:

“Trong cõi Phật mười phương,

Chỉpháp Nhất thừa.

Không hai cũng không ba,

Trừ Phật phương tiện nói”.

          Nói “không hai”, nếu nhìn về Bồ-tát thì khôngDuyên giác. Nói “không ba” là nếu nhìn về Duyên giác thì khôngThanh văn.

          Lại nói “không hai”, nếu nhìn về Phật mà nói tức là Nhất thừa, khôngThanh văn, Duyên giác. Tại sao? Vì quả vị cùng tột của Nhị thừaSơ địa của Đại thừa, cho nên nói “không hai”.

          Nói “không ba” tức không có Bồ-tát thừa, vì nhân quả của Thập Địa chưa cùng tột, cho nên bảo rằng khôngba thừa.

Theo kinh Pháp Hoa nói:

Chỉ có một Phật thừa,

Phương tiện nên nói hai.

Nay nói thật với ông,

Ông được chẳng phải diệt.

Nhất thiết trí Phật

Nên phát đại tinh tấn”.

          Thế nên biết, Phật là bậc giác ngộ trọn vẹn, đạo quả viên mãn, là tối thượng thừa, là địa vị cứu cánh nên gọi là Nhất thừa. Các thừa khác thật ra không thể sánh kịp. Vì niệm Phậtpháp Nhất thừa nên Hòa thưọng Đại Hạnh lúc còn sống cũng có mấy người theo pháp Tam Giai, bỏ pháp ấy quy y với Hòa thượngniệm Phật.