Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập – Nykaya Và A Hàm ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch

8,500,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập – Nykaya Và A Hàm )

Dịch giả : HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch

Ngôn ngữ : Việt

Nội dung : 24 quyển đầu là Tạng Nikaya gồm Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ và Tiểu bộ được hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali. 13 quyển sau gọi là A-hàm, gồm: Trường A-hàm, Trung A-hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm có nội dung tương đương với 4 bộ đầu trong Tạng Nikaya, được hòa thượng Thích Thiện Siêu dịch từ bản Hán Văn.

Trọn Bộ : 37 Tập

Nhà xuất bản : Tôn Giáo (Thư Viện Huệ Quang Ấn Ảnh )

Bìa cứng quét củ nâu

cần 45 bộ