Tam Muội

Hỏi: Tôi được nghe 108 hạt trong xâu chuỗi có ý nghĩa biểu trưng cho 108 phép Tam muội. Vậy Tam muội là gì? Tại sao khi lạy sám hối phải lạy 108 lạy? (DIỆU ĐẠO, emphuong1963@yahoo.com.vn)

Đáp: Bạn Diệu Đạo thân mến!

Tam muội, Phạn ngữ Samadhi, Hán phiên âm Tam-ma-đề…, Hán dịch Chánh định, nghĩa là an trụ tâm vào một chỗ, một cảnh. Người tu thực hành thiền định, trụ tâm vào một đối tượng Chánh pháp, không cho tán loạn, giữ gìn an tĩnh, trạng thái này gọi là Tam muội.

images.jpg

Xâu chuỗi 108 hạt mang ý nghĩa thực tập 108 phép định tâm (Tam muội) để đối trị, chuyển hóa và đoạn trừ 108 phiền não.

Cũng vậy, khi thực hành sám hối thường lạy 108 lạy biểu trưng cho sự tịnh hóa, ăn năn, sám hối tội chướng do 108 phiền não gây ra.

Về 108 phiền não, cứ Từ điển Phật học Huệ Quang (tập I, tr.207), theo luận Đại Trí Độ, chỉ cho 10 triền phược và 98 kiết sử. Theo kinh Đại Phương Đẳng, do 6 giác quan khi tiếp xúc với trần cảnh phát sinh 3 cảm thọ (lạc, khổ, vô ký), 6 x 3 thành 18 thứ, mỗi thứ đều có nhiễm và tịnh, 18 x 2 (nhiễm, tịnh) thành 36 thứ, 36 x 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) thành 108 phiền não.

Nguồn: giacngo.vn