Đại Tạng Kinh Nam Truyền (Nykaya) – Bộ 13 Tập – HT Minh Châu Dịch

3,100,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Đại Tạng Kinh Nam Truyền (Nykaya) – Bộ 13 Tập – HT Minh Châu Dịch

Dịch giả : HT Minh Châu

Ngôn ngữ : Việt

Trọn Bộ : 13 Tập

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Bìa cứng

Trường Bộ Kinh: (1 tập)

Trung Bộ Kinh: (2 tập)

Tương Ưng Kinh: (2 tập)

Tăng Chi Bộ Kinh: (2 tập)

Tiểu Bộ Kinh: (6 tập)

 

cần 95 bộ