Niệm Phật A Di Đà nói chung được bao nhiêu lợi ích ?

Hỏi: Niệm Phật A Di Đà vãng sinh Tịnh độ thù thắng, nói chung được bao nhiêu lợi ích ?

          Đáp: Y theo Xà Lê Thiện Đạo Tập, pháp niệm Phật gồm có hai mươi ba điều lợi ích. Hai mươi ba điều ấy là :

 1. Diệt trừ tội chướng sâu nặng.
 2. Ánh sáng nhiếp thọ.
 3. Phật A Di Đà hộ niệm.
 4. Bồ tát thầm gia vị.
 5. Chư Phật bảo hộ.
 6. Bát bộ phòng vệ.
 7. Báu vật công đức tích tụ.
 8. Đa văn trí tuệ.
 9. Không thối chuyển nơi Bồ-đề.
 10. Thấy Phật A Di Đà.
 11. Cảm Thánh chúng đến tiếp rước.
 12. Từ quang chiếu rọi.
 13. Bạn lành Thánh chúng đồng khen ngợi.
 14. Bạn lành Thánh chúng đồng tiếp rước.
 15. Thần thông bay trên hư không.
 16. Sắc thân thù thắng.
 17. Mạng sống lâu dài.
 18. Được sinh nơi thù thắng.
 19. Tận mặt gặp Thánh chúng.
 20. Thường nghe diệu pháp.
 21. Chứng ngộ Vô sinh Pháp nhẫn.
 22. Trải qua phụng sự chư Phật ở các phương và được Phật thọ .
 23. Trở về cõi nước mình được Đà-la-ni.

          Đây là sự lợi ích trong Niệm Phật Tập của Xà Lê Thiện Đạo ở Tây Kinh.

Lại theo Hòa thượng Đại Hạnh thì niệm Phậtmười điều lợi ích :

 1. Được oai lực Phật gia bị.
 2. Dễ thực hành.
 3. Công đức rất nhiều.
 4. Mình và người rất hoan hỷ.
 5. Mau được thấy Phật.
 6. Nhất định được vào bậc Bất Thối.
 7. Nhất định sinh về Cực Lạc.
 8. Không xa rời Phật.
 9. Mạng sống lâu dài.

10.Không khác các bậc Thánh.

Lại y theo các kinh, niệm Phật vãng sinh có ba điều lợi ích :

 1. Diệt trừ các tội lỗi.
 2. Công đức vô biên.
 3. Được sự thù thắng trong pháp của chư Phật.
 4. Chư Phật đồng thanh chứng minh.
 5. Chư Phật đồng hộ niệm.
 6. Chư Phật trong mười phương đồng khuyên tin niệm.
 7. Bao nhiêu bệnh tật do niệm Phật đều được lành.
 8. Lúc sắp lâm chung tâm không điên đảo.
 9. Một pháp niệm Phật thâu nhiếp nhiều pháp.
 10. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn.
 11. Dùng công phu ít mà mau được vãng sinh Tịnh độ.
 12. Hóa sinh trong đài hoa.
 13. Thân sắc vàng rực.
 14. Mạng sống lâu dài.
 15. Sống mãi không chết.
 16. Thân có ánh sáng.
 17. Đủ ba mươi hai tướng.
 18. Được sáu thần thông.
 19. Được Vô sinh Pháp nhẫn.
 20. Thường thấy chư Phật.
 21. Làm bạn với chư Bồ-tát.
 22. Hương hoa, âm nhạc, sáu thời cúng dường.
 23. Y phục, thức ăn tự nhiên đầy đủ, nhiều kiếp không cùng tận.
 24. Tự nhiên tiến thẳng đến Giác ngộ.
 25. Thường được trẻ mãi không già.
 26. Thường được mạnh khỏe, không bệnh.
 27. Không còn bị đọa vào ba đường đen tối.
 28. Thọ sinh tự tại.
 29. Ngày đêm sáu thời thường nghe diệu pháp.
 30. Trụ nơi bậc Bất thối.

          Đây là y theo các kinh, niệm Phật vãng sinh Tịnh độ gồm có ba mươi điều lợi ích.

          Lại theo văn trong kinh Niết-bàn, có năm trăm kẻ cướp ở rừng núi bị vua Ba Tư Nặc bắt được, sau đó móc hai mắt, chặt chân tay, bỏ chúng xuống hầm. Trong bọn cướp có một người đã từng ở bên đức Phật, nghe nói về viêc niệm Phật cứu sự khổ nạn cho người, bèn truyền dạy cho nhau đồng lòng niệm Phật. Khi ấy, bọn cướp cùng phát nguyện, xưng danh hiệu Phật ba lần. Lúc đó, đôi mắt chúng được bình phục, tay chân như cũ. Thế nên biết sư lợi ích của niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn.

          Trong kinh này còn nói, trong nước Thiên Trúc có một Phật tử kính tin Tam bảo, thường ưa cúng dường chúng Tăng. Trong chúng Tăng có một Tỳ-kheo bị bệnh nặng, lương y chẩn đoán phải dùng thịt người nấu canh uống vào bệnh mới lành. Bấy giời, Phật tử nữ vì kính tin Tam bảo bèn cắt thịt trên người để cúng dường vị Tỳ-kheo. Tỳ-kheo ấy ăn rồi bệnh liền giảm. Vết thương trên người của Phật tử nữ kia đau đớn không thể chịu nổi, cô liền niệm Phật nên khổ đau đều hết, vết thương bình phục như cũ. Do đó mà biết, sự lợi ích củ việc niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn.

          Lại theo kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói : «Chẳng những vết thương bình phục mà tất cả bệnh hoạn đau khổ đều được tiêu trừ do chuyên tâm niệm Phật ».

          Nên kinh ấy nói : «Nếu gặp người sắp chết, bệnh nặng đau khổ bức bách, không thể trị liệu vẫn không bỏ Niệm Phật tam-muội thì tất cả bệnh khổ đêu được tiêu trừ ».

          Vì thế lúc Xà Lê Thiện ĐạoHòa thượng Đại Hạnh còn sống, có mấy người bệnh tật do niệm Phật đều được lành.

          Ngoài ra, các bệnh khác do niệm Phật được lành có vô lượng vô biên, không thể kể hết. Không chỉ niệm Phật bệnh được khỏi, gần đây nơi này còn có người niệm Phật trước sau cảm được mấy hạt Xá lợi, do vậy họ thường luôn cúng dường. Nên biết lợi ích của việc niệm Phật thật khó nghĩ bàn!