Tâm Niệm Danh Hiệu Phật

HỎI: Tôi là một Phật tử tại gia có duyên lành với pháp môn niệm Phật, chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Từ trước đến nay ngoài những lúc tiếp xúc với khách hàng, tôi luôn cố gắng tranh thủ thời gian, ngay cả những lúc ăn, ngủ, tắm gội v.v… cũng đều niệm hồng danh A Di Đà Phật (niệm thầm trong đầu chứ không niệm thành tiếng). Nay tình cờ xem một băng video có thầy giảng: “Không được niệm Phật ở những nơi bất tịnh, không được niệm Phật bằng tâm, vì như thế cũng chỉ là một hình thức vọng tưởng”. Tôi rất hoang mang không biết có đúng không? Kính mong quý Báo hoan hỷ giải đáp. (hiha50…@yahoo.com.vn)

ĐÁP: Bạn hiha50…@ thân mến!

Theo chúng tôi, trong khi nói pháp tùy theo từng hội chúng riêng biệt mà giảng sư có thể trình bày nhấn mạnh về một phương diện nào đó nhằm “khế cơ” mà thôi. Bạn có thể đối chiếu sự dụng công của mình qua trích đoạn Khai thị Niệm Phật của Ðại sư Ưu Ðàm (HT.Thích Thiền Tâm dịch) để giữ vững niềm tin: “Phàm người niệm Phật, điểm chánh yếu là giải quyết vấn đề sống chết, chẳng phải lơ láo qua ngày! Nên nghĩ đến cơn vô thường mau chóng, thời khắc chẳng chờ người, hằng chăm chú lo cho thành tựu một việc ấy mới được. Nếu nửa lui nửa tới, tợ tin tợ nghi, kết cuộc không chắc thật, thì từ nay trở đi, phải quyết lòng đại dõng mãnh, đại tinh tấn! Khi đi đứng nằm ngồi, chỉ nắm giữ một câu A Di Đà Phật, như tựa vào tòa núi Tu Di, đẩy xô không lay chuyển. Chỉ chuyên tâm nhất ý mà niệm, tham cứuniệm, hoặc dùng pháp thập niệm, lễ niệm, mặc niệm, kim cang niệm, đê thanh niệm (niệm thầm), cao thanh niệm. Mỗi niệm hằng giữ cho hiện tiền, quên cả quá khứ vị lai, thường nhớ thường niệm, sớm cũng niệm, tối cũng niệm, gấp cũng niệm, hưỡn cũng niệm, mọi oai nghi động tác đều niệm. Trong mỗi ngày mỗi giờ, buộc niệm không xen hở, câu Phật chẳng rời tâm, nhặt nhặt nhiệm nhiệm, như gà ấp trứng giữ cho hơi ấm nối tiếp nhau, đó gọi là “Tịnh niệm tương kế”. Nếu gia thêm trí tuệ chiếu soi, thì biết Tịnh độ tức tâm, tâm tức Tịnh độ. Đây là công phu tu tiến của bậc thượng trí vậy. Chủ trì được, giữ chắc được, ổn định được như thế, thì dù gặp cảnh thuận nghịch, khổ, vui đưa tới, vẫn chỉ chuyên một câu A Di Đà Phật không một niệm thay đổi, không một niệm biếng lui, không còn xen tạp tưởng. Niệm như thế đến trọn đời, giữ không đổi chí nguyện, chỉ quyết tâm cầu sanh về cõi Cực lạc ở phương Tây. Nếu quả dụng công được như thế, thì vô minh nghiệp chướng nhiều kiếp tự nhiên tiêu tan, tập khí trần lao tự nhiên trừ sạch, thân thấy Phật A Di Đà vẫn không rời bỏ niệm. Chừng đó công thành hạnh mãn, nguyện cùng hạnh nương giúp nhau, đến khi mạng chung, quyết định sanh về Thượng phẩm.

Chúc các bạn vững tin!

Nguồn: giacngo.vn