Đại Tạng Kinh Tiếng Việt ( Chứa Trong Máy Đọc Sách )

100,000 

Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt (Phiên bản điện tử ) này được copy từ Thư Viện Kinh – Sách Phật Giáo của website Pháp Thí Hội.

Ban Quản Trị tiến hành chương trình cúng dường Đại Tạng Kinh ( Phiên bản điện tử ) để Trợ Duyên cho các Chư Tăng /Ni có sở nguyện nghiên cứu chuyên sâu Đại Tạng để sau này đủ nhân duyên ra hoằng pháp độ sanh.

Tên Sách: Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt ( Phiên bản điện tử )

Gồm có:

Bộ Kinh : Các Bộ Kinh Điển Đại Thừa đã được dịch : Kinh Đại Bát Nhã , Kinh Hoa Nghiêm , Kinh Pháp Hoa , Kinh Lăng Nghiêm , Kinh Đại Bảo Tích , Kinh Bi Hoa , Kinh Địa Tạng,Kinh Nikaya…………………

Bộ Luật : Các Bộ Luật đã được dịch : Ma Ha Tăng Kỳ , Luật Tứ Phần , Luật Ngũ Phần, Luật Thiện Kiến……………….

Bộ Luận : Các Bộ Luận của các Tông Thiền – Tịnh – Mật – Duy Thức

Sách Phật Học : Nhiều bộ Giảng Giải Kinh Sách , Luật, Luận, Trước Tác …….của các Tông phái được chia làm nhiều thể loại

Nguồn : Thư Viện Kinh Sách Phật Giáo của website www.phapthihoi.org

 

 

cần 4054 bộ

Danh mục: