Đuốc Tuệ – Hội Phật Giáo Bắc Kỳ

3,960,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Liên Hoa Nguyệt San ( Huế )

Tác Giả : Hội Tăng Già Trung Việt

Huệ Quang ấn hành : Bìa cứng – Bộ 12 tập

cần 10 bộ

Danh mục: Tag: