Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân – HT Chính Tiến – HT Quảng Độ Dịch

42,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

Dịch giả : HT Chính Tiến – HT Quảng Độ Dịch

Ngôn ngữ : Việt

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

cần 125 bộ