Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Tháng 12/2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 28 – BC/2019
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo
V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 12/2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa VIII – IX – X (mới nhập học tháng 8/2018)

Số lượng : 180 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế.

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Ngày Cúng:  27/11/2018 (Lần 6) Và 12/12/2018 (Lần 7)

Chi tiết:

 

STT

Tên Kinh/Sách

SL

1

Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn

6

2

Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch

11

3

Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh dịch

6

4

Đại Tạng Kinh ( Máy Đọc Sách )

12

 

Ghi chú:

Ban Quản Trị đã cúng dường Bộ Đại Tạng Kinh ( Máy Đọc Sách ) cho Ban Giáo Thọ của trường gồm 10 vị, mỗi vị 1 máy. Đối với các đợt cúng dường trong tương lai tùy nhân duyên Ban Quản Trị sẽ cúng cho chư Tăng Ni sinh mỗi vị một Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt chứa trong máy đọc sách.

 

2) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo.

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/08/2018 – 30/10/2018

Chi tiết:

 

STT

Tên Kinh/Sách

SL

1

Pháp Uyển Châu Lâm – PS Đạo Thế

1

2

Đại Tạng Kinh ( Máy Đọc Sách )

3

3

Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch

400

 

3) Cúng dường Kinh-Sách cho Thiền Viện Long Tượng – Đức Trọng – Lâm Đồng

Địa Chỉ: Thôn Phú Bình – Xã Phú Hội – Huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng

Người thỉnh: SC Thích Nữ Vạn Ngọc

Ngày cúng: 05/12/2018 (Lần 1) Và 23/12/2018 (Lần 2)

Chi tiết

 

STT

Tên Kinh/Sách

SL

1

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục – Lý Việt Dũng Dịch

1

2

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – HT Duy Lực Dịch

1

3

Kinh Di Đà ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch

50

4

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân – HT Chính Tiến

10

5

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật – HT Thiền Tâm

30

6

Kinh Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật – HT Tâm Châu Dịch

1

7

Kinh Địa Tạng Giảng – HT Tịnh Không

1

8

Kinh Hoa Nghiêm – HT Trí Tịnh Dịch

1

9

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật – HT Trí Tịnh Dịch

10

10

Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời

30

11

Kinh Niệm Phật Viên Đốn – HT Minh Lễ Dịch

1

12

Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch

10

13

Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch

30

14

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch

10

15

Mặt Hồ Tĩnh Lặng – TS Ajahn Chah

1

16

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh – HT Tuyên Hóa

1

17

Suối Nguồn Tâm Linh – TS Ajahn Chah

1

18

Thiền Căn Bản – HT Thanh Từ

1

19

Tông Cảnh Lục – TS Vĩnh Minh Diên Thọ

1

20

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải – HT Thanh Từ

1

 

4) Tổng kết Danh Mục Kinh – Sách Cúng Dường năm 2018

STT

Tên Kinh/Sách

Tổng Năm

1

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục – Như Hòa

1

2

Đức Phật Lịch Sử – Gs Trần Phương Lan Dịch

2

3

Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch

13

4

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa

2

5

Đại Cương Câu Xá Luận – HT Thiện Siêu Dịch

2

6

Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch

2

7

Đại Tạng Kinh Việt Nam (Bản Điện Tử)

27

8

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – HT Duy Lực Dịch

2

9

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Duy Lực Dịch

2

10

Đường Về Cực Lạc – HT Trí Tịnh

1

11

Ấn Quang Văn Sao – Đs Ấn Quang – Cs Như Hòa Dịch

1

12

Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan

6

13

Bổn Phận Của Người Phật Tử Tại Gia – HT Thiện Hoa

1

14

Bước Đầu Học Phật – HT Thanh Từ

1

15

Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục – HT Duy Lực

2

16

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục – Lý Việt Dũng Dịch

1

17

Chữ Hiếu Trong Đạo Phật – HT Thiện Siêu

2

18

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ – Cs.Hạ Liên Cư – Như Hòa Dịch

1

19

Chư Kinh Tập Yếu – HT Duy Lực Dịch

1

20

Danh Từ Thiền Học – HT Duy Lực

1

21

Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa

10

22

Giảng Giải Kinh Bảo Tích – HT Ấn Thuận

1

23

Góp Nhặt Lời Phật Tổ Và Thánh Hiền – HT Duy Lực Dịch

2

24

Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký – Cs Nguyên Huệ Dịch

2

25

Khai Thị – HT Tuyên Hóa

1

26

Khuyên Người Niệm Phật – Cs Diệu Âm

1

27

Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh

1060

28

Kinh Địa Tạng Giảng – HT Tịnh Không

3

29

Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Bộ 2 Tập ) – HT Trí Tịnh

2

30

Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch

23

31

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội – HT Thiền Tâm Dịch

10

32

Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh

1

33

Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch

210

34

Kinh Duy Ma Cật – HT Huệ Hưng Dịch

1

35

Kinh Hiền Ngu – HT Trung Quán Dịch

5

36

Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch

113

37

Kinh Lăng Già – HT Duy Lực Dịch

1

38

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Duy Lực Dịch

1

39

Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch

60

40

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – HT Giới Nghiêm Dịch

4

41

Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch

30

42

Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời

90

43

Kinh Pháp Bảo Đàn – HT Duy Lực Dịch

1

44

Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải – HT Thanh Từ

1

45

Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch

1

46

Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch

1

47

Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh

1040

48

Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch

400

49

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – HT Hưng Từ Dịch

5

50

Kinh Tương Ưng Bộ – HT Minh Châu Dịch

120

51

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch

30

52

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Hiện Tượng Năm Mươi Ấm Ma – HT Tuyên Hóa

2

53

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa

3

54

Kinh Trường A Hàm – TT Thích Tuệ Sỹ

1

55

Kinh Trường Bộ – HT Minh Châu Dịch

120

56

Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch

65

57

Kinh Vạn Phật – HT Thiện Chơn

5

58

Kinh Viên Giác Giảng Giải – HT Thanh Từ

1

59

Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng

200

60

Lá Thư Tịnh ĐộẤn Quang Đại Sư

1

61

Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa

1

62

Lâm Tế Ngữ LụcTrung Phong Pháp Ngữ – HT Duy Lực Dịch

1

63

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng – Ps Đạo Chứng

1

64

Lược Giảng Kinh Phật Thuyết A Di Đà – HT Tuyên Hóa

1

65

Lược Sử Phật Giáo Trung Quốc – HT Thanh Kiểm

1

66

Liên Tông Bảo Giám – TT Thích Minh Thành Dịch

2

67

Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm

1

68

Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc – TT Thích Hạnh Bình

2

69

Long Thơ Tịnh Độ – HT Hành Trụ Dịch

1

70

Luận Đại Thừa Khởi Tín Giảng Giải – HT Thanh Từ

1

71

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn – HT Tuyên Hóa

3

72

Luận Du GiàĐịa – Cs Nguyên Huệ Dịch

4

73

Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu Dịch

4

74

Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn

13

75

Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch

15

76

Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch

21

77

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích – HT Hành Trụ Dịch

1

78

Nam Tuyền Ngữ Lục Và Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch

1

79

Nguyên ThủyTiểu ThừaĐại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch

2

80

Những Thai Nhi Vô Tội – HT Tuyên Hóa

12

81

Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư – TT Thích Tâm Quang Dịch

1

82

Niệm Phật Sám Pháp – HT Thiền Tâm

1

83

Niệm Phật Thập Yếu – HT Thiền Tâm

1

84

Pháp Uyển Châu Lâm – PS Đạo Thế

3

85

Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện

1

86

Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa

11

87

Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm

6

88

Phật Pháp Và Khoa Học – HT Duy Lực Dịch

2

89

Phật Pháp Với Thiền Tông – HT Duy Lực

2

90

Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch

6

91

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh – HT Tuyên Hóa

1

92

Sa Di Luật Giải – HT Hành Trụ Dịch

1

93

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa – HT Thanh Từ

3

94

Sớ Điệp Công Văn – TT Thích Nguyên Tâm

1

95

Sự Tích Giới Luật – NS Trí Hải

1

96

Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ Dịch

2

97

Tông Cảnh Lục – TS Vĩnh Minh Diên Thọ

1

98

Tích Truyện Pháp Cú ( Bộ 3 Tập ) – Thiền Viện Viên Chiếu Dịch

1

99

Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa

2

100

Từ Điển Hán Việt – Thiều Chửu

1

101

Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch

200

102

Tân Duy Thức Luận – Đs Thái

1

103

Thọ Khang Bảo Giám – Ấn Quang Đại Sư

1

104

Tham Thiền Phổ Thuyết – HT Duy Lực Dịch

1

105

Thiền Sư Trung Hoa – ( Bộ 3 Tập ) – HT Thanh Từ Dịch

2

106

Tiểu Tạng KinhKinh A Hàm ( 4 Bộ ) – TT Thích Đức Thắng – TT.Thích Tuệ Sỹ

1

107

Tranh Chăn Trâu Giảng Giải – HT Thanh Từ

2

108

Triệu Luận Lược Giải – HT Duy Lực Dịch

1

109

Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu

13

110

Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả

8

111

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải – HT Thanh Từ

1

112

Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn

200

113

Vũ Trụ Quan Phật Giáo Thế K 21 – HT Duy Lực

1

114

Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang

3

 

Tổng cộng:

4270

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

 

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 02 tháng 01 năm 2019

TM Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )