Ấn Tống Kinh Cúng Dường Ni Sinh HVPGVN – Chùa Hồng Đức – Huế

20,500 8,500,000 

Đạo Tràng Cần Trợ Duyên : Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế Khóa Cử Nhân Phật Học – Khóa X – XI – Cao Học

Số lượng : hơn 100 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – Huế

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Danh Mục Kinh Sách Cần Trợ Duyên Ấn Tống (Cập nhật 29/01/2021)

1) Đại Tạng Kinh Nikaya ( Bộ 13 tập ) – HT Minh Châu Dịch 

2) Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập Nikaya – A Hàm

3) Phật Quang Đại Từ Điển ( Bộ 8 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch

4) Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch

5) Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch 

6) Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập ) – HT Phước Sơn Dịch

7) Đại Tạng Kinh ( Bản Điện Tử chứa trong Máy Đọc Sách )

8) Liên Hoa Nguyệt San (Huế ) – Hội Tăng Già Trung Việt 

9) Đuốc TuệHội Phật Giáo Bắc Kỳ

10) Từ Bi Âm – Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học 

11) Nguyên Thủy – Tiều Thừa – Đại Thừa PG Tư Tưởng Luận – HT Quảng Độ Dịch

12) Luận A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa – Nguyên Huệ dịch

13) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá – HT Tuệ Sỹ Dịch

14) Trung Luận – HT Thiện Siêu Dịch

15) Luận Thành Duy Thức – HT Tuệ Sỹ Dịch

16) Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ: HT Thanh Kiểm

và một số sách hỗ trợ cho nghiên cứu chuyên sâu được cập nhật theo từng học kỳ

 

 

 

 

 

3,100,000 

cần 94 bộ

4,000,000 

cần 10 bộ

8,000,000 

cần 10 bộ

6,000,000 

cần 10 bộ

3,960,000 

cần 10 bộ

100,000 

cần 4049 bộ

500,000 

cần 41 bộ

105,000 

cần 106 bộ

400,000 

cần 53 bộ

8,500,000 

cần 45 bộ

110,000 
20,500 
180,000 
35,000 
825,000 

cần 6 bộ

500,000 

cần 13 bộ

520,000 

cần 16 bộ

160,000 
97,000 
77,000 
100,000 
60,000 
80,000 
1,000,000 

cần 9 bộ

5,600,000 

cần 3 bộ